Jaką politykę kulturalną prowadziły carskie władze w Kijowie? Jakie były postawy społeczeństwa polskiego wobec agitacji sowieckiej na Kresach Wschodnich? O tych i innych faktach opowiedzą naukowcy, którzy przyjadą 16 września do Mrągowa na trzydniową Międzynarodową Konferencję nt.: Polityka obcych państwa i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie (XIX-XX w.).
Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Chmielnicki Narodowy Uniwersytet – Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny. Prezentowany poniżej program - jak mówią organizatorzy - może ulec zmianom

ke 

 

PROGRAM KONFERENCJI

15 września (czwartek): przyjazd i zakwaterowanie uczestników w hotelu „Mazuria”

16 września (piątek):
8.30-9.45 – śniadanie w hotelu „Mazuria”
10.00-11.00 – otwarcie konferencji i przywitanie uczestników (sala konferencyjna hotelu „Mazuria”)
11.00-11.30 – obrady plenarne
Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Kraków) – Austria wobec polskiej szlachty z Galicji w latach 1772-1861
11.30-12.00 – przerwa na kawę
12.00-14.00 – obrady plenarne
Dr Marek Białokur (Opole) – Polityka Austro-Węgier i Niemiec wobec sporu polsko-ukraińskiego           w Galicji na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” (1895-1905)
Prof. dr hab. Orest Krasiwskij (Lwów) – Ukraińskie partie polityczne wobec państwa polskiego w latach 1918-1923
Mgr Olga Linkiewicz (Warszawa) – Z Galicji Wschodniej na Dolny Śląsk. Losy polskiej ludności przesiedlonej w latach 1944-1947
Dr hab. Selim Chazbijewicz (Olsztyn) – Polacy    i polscy Tatarzy w świetle rosyjskiego prawa cywilnego na przełomie XIX i XX wieku
Dr Piotr Horbatowski (Kraków) – Polityka kulturalna władz carskich i działalność carskiej cenzury a rozwój polskiego życia teatralnego               w Kijowie i w innych większych skupiskach Polaków na Ukrainie w latach 1905–1914
14.00-15.30 – obiad (restauracja hotelu „Mazuria”)
15.30-17.30 – obrady plenarne
Doc. dr Mykoła Olijnyk (Chmielnicki) – Sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego w warunkach władzy sowieckiej na Ukrainie w latach dwudziestych XX w.
Prof. dr hab. Jan Rzońca (Opole) – Prześladowanie i likwidacja Kościoła unickiego na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim w XIX wieku
Mgr Barbara Klimczyk (Opole) – Prześladowanie bazylianek przez władze carskie pod zaborem rosyjskim na przykładzie Makreny Mieczysławskiej
Dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn) – Polityka zaborców wobec Polaków na ziemiach polskich w 1832 r.
Dyskusja
19.00-21.00 – uroczysta kolacja (hotel „Mazuria”)

17 września (sobota):
8.30-9.45 – śniadanie w hotelu „Mazuria”
10.00-11.30 – obrady plenarne
Dr Andrzej Michalski (Słupsk) – Polityka carska wobec Kresów Wschodnich na przykładzie Księstwa Klewańskiego książąt Czartoryskich w l. 1797-1865
Dr Mariusz Kulik (Sompolno) – Polityka kadrowa rosyjskiego resortu wojny wobec oficerów Polaków służących w Kijowskim Okręgu Wojskowym         (przełom XIX i XX wieku)
Dr Olga Biłobrowiec (Kijów) – Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej i Rady Państwa a ludność polska        na Prawobrzeżu w latach 1906-1912
11.30-12.00 – przerwa na kawę
12.00-14.00 – obrady plenarne
Dr Roman Jurkowski (Olsztyn) – Władze państwowe, cerkiew prawosławna i organizacje rosyjskie z guberni zachodnich wobec Polaków podczas wyborów do Dumy i Rady Państwa w latach 1906-1913
Dr Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn) – Polityka państw sprzymierzonych wobec polskich organizacji polityczno-wojskowych na Syberii oraz na Dalekim Wschodzie w latach 1917-1920
Prof. dr hab. Henryk Stroński (Tarnopol)                   – Ludność polska w sowieckiej polityce narodowościowej na Ukrainie w latach dwudziestych         i trzydziestych XX wieku
Dr Halina Łach (Olsztyn) – Postawy społeczeństwa polskiego wobec agitacji sowieckiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
14.00-15.30 – obiad (restauracja hotelu „Mazuria”)
15.30-17.30 – obrady plenarne
Mgr Bartosz Szurmiński (Olsztyn) – Sytuacja mniejszości polskiej w niepodległej Ukrainie
Red. Swietłana Kabaczyńska (Chmielnicki)          – Polska w prasie ukraińskiej w latach 1991-2005 jako wzór reformy ustrojowej
Mgr Anita Staszkiewicz i mgr Magdalena Okaj (Krzemieniec) – Polityka narodowościowa władz ukraińskich wobec Polaków po 1991 roku
Dr Katarzyna Łozowska (Szczecin) – (S)przeciw Kresom
Dr Krzysztof Szulborski (Olsztyn) – Polityka carskiej Rosji wobec ludności polskiej na Krymie
Dyskusja

18 września (niedziela):
8.30-9.45 – śniadanie w hotelu „Mazuria”
10.00-12.00 – obrady plenarne
Dr Małgorzata Dajnowicz (Białystok) – Polityka rosyjska wobec Polaków ziem północno-wschodnich na przełomie XIX i XX wieku
Dr Adam Bobryk (Siedlce) – Polityka władz litewskich wobec Uniwersytetu Polskiego w Wilnie
Mgr Maria Korybut-Marciniak (Olsztyn)              – Stosunek caratu do polskiej działalności dobroczynnej w Wilnie w I połowie XIX wieku
Dr Wiesław Łach (Olsztyn) – Byt ludności polskiej na pograniczu polsko-litewskim po I wojnie światowej
Dr Andrzej Szmyt (Olsztyn) – Polityka oświatowa Rosji wobec Polaków na ziemiach zabranych w I połowie XIX wieku

Dyskusja i podsumowanie konferencji