240 godzin kursu, 8 wycieczek autokarowych, wykłady prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, a na zakończenie - egzamin państwowy. To wszystko jest możliwe juz teraz - wystarczy zapisać się na kurs dla przewodników turystycznych. Kurs organizowany jest przez Centrum Szkolenia Zawodowego w Giżycku. Zajęcia rozpoczynają się 25 listopada. Głównym wymaganiem wobec kandydatów jest dobry stan zdrowia i wykształcenie minimum średnie. Zajęcia trwają do kwietnia, zjazdy odbywają się w piątki i soboty. Więcej informacji pod nr telefonu: 087/4282276. ke    Warto wiedzieć: Nadawanie uprawnień pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę na podstawie wniosku.  Uprawnienia pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego może otrzymać osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) ukończyła szkołę średnią;

3) posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego;

4) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego;
5) odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego. Osoby które nie potwierdziły posiadanych uprawnień w terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych dopuszcza się do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego, jak również osoby, które posiadają już uprawnienia przewodnika turystycznego i ubiegają się o uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy zakres terytorialny (art. 22a ustawy o usługach turystycznych).