Regulamin

Organizatorzy Światowego Dnia Turystyki w Mrągowie: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Urząd Miasta Mrągowa ogłaszają „Podchody – Poznaj Mrągowo 2008.”

Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony na całym świecie pod koniec września. Celem jest popularyzacja turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego. „Podchody – Poznaj Mrągowo 2008” są częścią tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Mrągowie.

Terminy:

Termin „Podchodów – Poznaj Mrągowo 2008” – 20 wrzesień 2008 r., godz. 10.00
Termin wręczenia nagród – podczas Obchodów Światowego Dnia Turystyki
(27 września) w Mrągowie


CELE KONKURSU

• Zainteresowanie mieszkańców historią Mrągowa
• Zachęcenie do aktywnego spędzenie wolnego czasu oraz aktywnego uczestnictwa w życiu miasta.
• Przygotowanie pozytywnego klimatu do licznego uczestnictwa w planowanych Obchodach Światowego Dnia Turystyki (więcej informacji na stronie
www.it.mragowo.pl, www.mragowo.pl).

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem konkursu jest Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Urząd Miasta Mrągowa.
2. Siedzibą Organizatorów jest: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26
3. Organizatorzy odpowiedzialni są za organizacyjną stronę konkursu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Informacje dostępne na:
www.it.mragowo.pl, www.mragowo.pl
4. Zabawa obywa się w ramach organizowanego „Światowego Dnia Turystyki ” (27 września 2008 r.).
5. "Podchody" skierowane są do wszystkich.
6. Do "Podchodów" zgłaszają się zespoły maksymalnie 4-osobowe wraz z pełnoletnim kapitanem (opiekunem). Organizatorzy przyjmą zgłoszenia pierwszych 20 zespołów.
Z udziału w "Podchodach" są wykluczeni pracownicy organizatora Podchodów.
7. Udział w zabawie jest bezpłatny.


PODSTAWOWE ZASADY „PODCHODÓW”

8. "Podchody" swoim zasięgiem obejmują miasto Mrągowo.
9. Informacje związane z "Podchodami" będą publikowane na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” www.it.mragowo.pl oraz Urzędu Miasta Mrągowa www.mragowo.pl
10. Uczestnicy wraz z kapitanem grupy (opiekunem) zgłaszają do 19 września do godz. 16.00 swój udział w "Podchodach", poprzez powiadomienie Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przesyłając maila na adres
info@it.mragowo.pl Informacja musi zawierać dane osobowe kapitana grupy (opiekuna) oraz dane kontaktowe. Powiadomienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku otrzymania nagrody uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imion i nazwisk na stronach internetowych Organizatorów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

PRZEBIEG PODCHODÓW

13. Zgłoszone zespoły wraz z opiekunami zobowiązane są do zgłoszenia się na miejsce startu w dniu 20 września o godz. 10.00. Jako miejsce startu i mety przyjmuje się siedzibę Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26.
14. W czasie podchodów obowiązuje czas ustawiony według zegarów Organizatora na starcie i mecie.
15. Na starcie każdy zespół otrzymuje kopertę z pytaniami/zagadkami.
16. W przypadku, kiedy zespół nie będzie gotowy w momencie wywołania przez organizatorów do startu, zostaje przeniesiony na koniec listy startowej.
17. ”Podchody” trwają do godz. 12.00. W przypadku niestawienia się na metę o wyznaczonej godzinie grupa otrzymuje punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia grupa otrzymuje -1 punkt karny. Niestawienie się do godz. 13.00 uważa się za rezygnację z udziału w „Podchodach”.
18. Zabrania się, od momentu udania się w trasę do momentu dotarcia do mety, prowadzenia rozmów (także telefonicznych) związanych z pytaniami z „Podchodów” z osobami niebędącymi w jednej drużynie.
19. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez różne zespoły organizatorzy przyznają dodatkowy 1 punkt drużynie, która szybciej przybyła na metę. W przypadku, kiedy kolejność na mecie trzech pierwszy miejsc dalej nie zostanie rozstrzygnięta dla grup z taką samą ilością punktów będzie dodatkowe zadanie - sprawnościowo-praktyczne, za które zespół może uzyskać od 0 do 5 punktów. Ostateczny wynik Podchodów potwierdza werdykt jury. Werdykt jury ma charakter ostateczny. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
20. Zgłaszając się na start należy mieć przy sobie długopis oraz zaleca się korzystanie z planu miasta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Wszelkie decyzje dotyczące "Podchodów", w szczególności w zakresie wyłonienia nagrodzonych podejmuje jury.
22. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do jury.
23. Od decyzji komisji powołanej przez organizatora odwołanie nie przysługuje.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

24. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród trzem pierwszym drużynom nastąpi w czasie obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 27 września 2008. Dokładne miejsce i czas zostaną ogłoszone do dnia 19 września 2008 na stronie internetowej Organizatorów (
www.it.mragowo.pl, www.mragowo.pl). Jeśli osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy, zostaną one przesłane pocztą.
25. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby.


Mrągowo, dnia 10 września 2008

W imieniu organizatorów konkursu
Robert Wróbel
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”
p.o. kierownika MCIT
e-mail:
kierownik@it.mragowo.pl, info@it.mragowo.pl
tel. 089 741 80 39