REGULAMIN KONKURSU NA PALMY i PISANKI WIELKANOCNE


Cel konkursu - kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczej, przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu.

Przedmiot konkursu – pisanki dowolnego regionu wykonane na jajach kurzych (wydmuszkach lub jajach gotowanych) dowolną techniką – Palmy dowolnego regionu wykonane z tworzyw naturalnych (zboża, trawy, zioła itp.).

Organizator konkursu – GMINNY OŚRODEK KULTURY W SORKWITACH

Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe) mieszkające na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć:
a/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką, lub
b/ 1 palmę wielkanocną, lub
c/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką i 1 palmę.

Komisja konkursowa – Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa w dniu 16 Marca 2010r.

Kryteria oceny – przy ocenie pisanek i palm wielkanocnych brane będą pod uwagę: wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy w prezentowaną pracę.

Nagrody – przewiduje się przyznanie nagród głównych i wyróżnień za pisanki i palmy w poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Składanie prac - wykonane prace zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem, wiekiem  oraz adresem (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły) należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach (budynek Biblioteki) do dnia 12.03.2010 r. w godz. od 8ºº do 18ºº, o wynikach poinformujemy listownie.
                            
Podsumowanie konkursu – wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2010 r. o godz. 10ºº

Odbiór prac nadesłanych na konkurs po świętach wielkanocnych. Nie odebrane prace przechodzą na własność organizatora.


 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU  W KONKURSIE


GMINNY OŚRODEK KULTURY W SORKWITACH