Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach
OGŁASZA
z okazji

IV ŚWIATOWYCH DNI BAJKI
Konkurs plastyczny
„Mój bohater bajkowy”

 

I. CELE KONKURSU:
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
• skierowanie uwagi  dzieci, młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z akcjami czytelniczymi

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do:
• klas 0
• klas I, II, III szkoły podstawowej

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
• warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną  techniką
• format  A4
• każdy z uczestników składa tylko 1 pracę
• każda praca powinna na odwrocie zawierać:  imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły
• prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane
• osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej i czasopiśmie  organizatora)
• prace zostaną zaprezentowane na wystawie po konkursowej

IV. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:
• prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 16 kwietnia 2010 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 18, 11-731 Sorkwity

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

• prace oceniane będą w kategorii:  klasy 0  i klas I - III szkoły podstawowej
• prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora
• organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów
• wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej:
www.gminasorkwity.pl