Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Wiedza kluczem do sukcesu”
 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej mikro, małych i średnich firm z województwa warmińsko mazurskiego.
 
Oferujemy bezpłatne kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze na temat:
 
WSPÓŁPRACA SIECIOWA
 
Współpraca sieciowa polega na budowaniu partnerstwa między przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami skupionymi na określonym terenie w powiązanych sektorach gospodarki. Współdzielą one umiejętności, technologię i infrastrukturę. Dzięki istnieniu skoncentrowanej sieci osiągają więcej niż pracując same. Do podstawowych korzyści płynących z budowania partnerstwa można zaliczyć na przykład większą skuteczność działania, wykorzystanie posiadanych kompetencji  i umiejętności w sposób bardziej efektywny niż w przypadku działań podejmowanych w pojedynkę, dostęp każdego z partnerów do większej puli zasobów merytorycznych, kadrowych, technicznych  i finansowych, innowacyjne podejście do problemów i wyzwań, możliwość równomiernego podziału zadań, ryzyka i odpowiedzialności oraz szybki przepływ informacji.
 
Blok szkoleniowy obejmuje 12 spotkań, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
13 marca 2013 r.
20 marca 2013 r.
27 marca 2013 r.
 
3 kwietnia 2013 r.
10 kwietnia 2013 r.
17 kwietnia 2013 r.
 
24 kwietnia 2013 r.
 
8 maja 2013 r.
15 maja 2013 r.
22 maja 2013 r.
 
5 czerwca 2013 r.
12 czerwca 2013 r.
 

Tematyka zajęć:
 
1. Podstawowe pojęcia, istota inicjatywy klastrowej, struktury organizacyjne klastrów, modele biznesowe klastrów i inicjatyw klastrowych – 8 godzin
 
2. Efektywna współpraca między firmami, dlaczego klastry? – korzyści. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów. Elementy analityczne niezbędne do tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych – 8 godzin
 
3. Polityka klastrowa w świecie, w Europie i w Polsce. Przykłady – 8 godzin
 
4. Analiza strategiczna inicjatywy klastrowej, w tym analiza problemów,  trendów, potencjału, barier itd. Proces tworzenia i elementy strategii inicjatywy klastrowej – 16 godzin
 
5. Zarządzanie inicjatywą klastrową, rola animatorów i menadżera w procesie tworzenia i rozwoju inicjatywy, zasoby ludzkie – 8 godzin
 
6. Marketing w inicjatywie klastrowej, w tym wspólne produkty, zakupy, dystrybucja, promocja, budowa wizerunku, PR – 16 godzin
 
7. Innowacje i technologie w inicjatywach klastrowych w tym współpraca ze sferą naukowo-badawczą i samorządami, kreowanie usług innowacyjnych i nowego podejścia do  zamówień publicznych – 16 godzin
 
8. Współpraca międzynarodowa klastrów. Źródła finansowania działań inicjatyw klastrowych w nowej perspektywie oraz analiza dostępnych źródeł finansowania – 16 godzin
 
Informacje:
 
Miejsce spotkań: Gościniec Molo w Mrągowie
 
Szkolenia są w całości finansowane ze środków UE
 
Ilość miejsc ograniczona: 12 osób w grupie
 
Zajęcia odbywać się będą w każdą środę w godz. 8.00 - 16.00
 
Szkolenie obejmuje 12 spotkań – w środy
 
Profesjonalni i doświadczeni trenerzy
 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne: zapewnione przez organizatora
 
Organizator zapewnia również przerwy kawowe i obiadową w każdym dniu szkoleniowym
 
Po zakończeniu szkolenia dla uczestników przewidziano związane z omawianą tematyką indywidualne doradztwo – 2 godziny na osobę
 
Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu udziału
 
Perspektywa udziału w profesjonalnych szkoleniach
 
Wiedza zdobyta na szkoleniach może być przydatna przy ubieganiu się o dotacje

Rekrutacja od lutego 2013r.  Liczba miejsc ograniczona!
 
Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt:
 
Punkt Konsultacyjny „Wiedza kluczem do sukcesu”
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, pokój 75,

tel. 89 751 30 68, e-mail: pk_ketrzyn@rswi-olsztyn.pl w godz. 7.00-15.00