W dniach 17-18 maja 2013 r. mrągowskie Centrum Kultury zrealizuje 4. edycję Prezentacji tańca współczesnego MŁODE FORMY. Prezentacje skierowane są do młodych zespołów tańca współczesnego oraz choreografów. Na program imprezy składają się m.in.: warsztaty taneczne, konkurs dla zespołów tańca współczesnego, pokazy spektakli tanecznych, wystawa, spotkania, konkurs fotograficzny "taniec w przestrzeni miasta".  

Zapraszamy zespoły tańca współczesnego z terenu całego kraju do udziału w konkursie i warsztatach. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 kwietnia!

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.ckit.mragwo.pl. Informacje - Marta Szymborska, tel. 89 743 34 53.

W ramach realizacji tegorocznej edycji prezentacji tanecznych ogłaszamy KONKURS FOTOGRAFICZNY "Taniec w przestrzeni miasta"

Jak sfotografować taniec? Czy można zatańczyć w miejskiej przestrzeni? Spróbuj i przynieś nam swoje zdjęcia!

Tematem fotografii jest taniec (ruch) zatrzymany w kadrze w dowolnie wybranej przestrzeni miejskiej.  Postaci w ruchu, ingerując w przestrzeń miasta, mają ją ożywić lub zmienić jej charakter.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, www.ckit.mragowo.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Każdy z autorów może dostarczyć do 5 fotografii w dowolnej technice.

4. Prace w formacie JPG rozdzielczości 250 dpi i min. wymiarze dłuższego boku fotografii 3000 pixeli należy dostarczyć na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia.

5. Należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, adres autora, telefon kontaktowy oraz  oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją konkursu.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej publikacji, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, w ramach działań CKiT. Przesłane pliki nie będą zwracane.

8. Zdjęcia należy dostarczyć do 30 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 maja 2013 r.

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

10. Nagrodą główną będzie zorganizowanie indywidualnej wystawy prac w CKiT o dowolnej tematyce,  w dogodnym dla obu stron terminie. Organizatorzy przewidują także nagrody rzeczowe.

11. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.ckit.mragowo.pl. Najlepsze prace znajdą się na wystawie w CKiT podczas prezentacji tańca współczesnego MŁODE FORMY 4, w dniach 17-18 maja 2013 r.

12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania na stronie www.ckit.mragowo.pl