Centrum Kultury i Turystyki zatrudni pracownika do działu Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej na stanowisko referent ds. turystyki na umowę o pracę na zastępstwo pracownika działu.

Wymagania:
1) co najmniej wykształcenie średnie (preferowany profil turystyczny)
2) dobra znajomość atrakcji turystycznych regionu
3) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
4) obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office)
5) komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność
6) preferowane doświadczenie w zakresie obsługi ruchu turystycznego
7) umiejętność sprawnej organizacji pracy

Zakres wykonywanych zadań:

1) udzielanie bezpośredniej oraz telefonicznej informacji turystycznej;
2) prowadzenie korespondencji;
3) prowadzenie ewidencji turystów odwiedzających punkt informacji turystycznej oraz zapytań i spraw, z jakimi się zwracają;
4) przygotowanie punktu do sezonu poprzez aktualizację danych;
5) uzupełnianie i aktualizowanie bazy noclegowej, współpraca z gestorami bazy noclegowej;
6) współpraca z wydawnictwami oraz gestorami bazy turystycznej przy opracowywaniu materiałów promocyjnych;
7) współpraca z punktami informacji turystycznej w kraju oraz placówkami kulturalno-oświatowymi w powiecie;
8) współpraca z jednostkami samorządowymi, pozarządowymi, mediami, biurami podróży, gestorami bazy noclegowej a w szczególności z: Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska”, Polską Organizacją Turystyczną (POT), Regionalną Organizacją Turystyczną (ROT);
9) promocja Ziemi Mrągowskiej na imprezach turystycznych;
10) administrowanie portalem turystycznym Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” – www.it.mragowo.pl;
11) gromadzenie bazy zdjęć w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych lub informacyjnych samorządów;
12) wykonywanie innych zadań w zakresie promocji i informacji turystycznej wynikających z bieżących potrzeb;

Wymagane dokumenty:
 - CV
 - List motywacyjny

Termin, miejsce składania dokumentów:

 - 27.05.2013 r. do godz.14.00 , do sekretariatu Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo lub mailowo na:
kierownik@it.mragowo.pl

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”i własnoręcznym podpisem.