Zapraszam na Szkolenie:


Zastosowanie narzędzi graficznych w przygotowaniu materiałów na strony www. Realizowane w ramach programu Grundtviga dla wolontariuszy i osób związanych z projektem „Śladami Poetów. Ernst Wiechert i K.I. Gałczyński"

Termin: 16 i 18 września 2014 r.

Godziny: 16.00 – 18.00

Miejsce: Olsztyn, ul. Parkowa 1, Olsztyn, CEiK, Sala nr 10

Prowadzenie: Radosław PietrzakZagadnienia:

16 września

Przygotowanie i obróbka materiałów graficznych na strony www za pomocą programu  Adobe Photoshop

• Efektywna organizacja projektów

• Ustawienia i wydajność Adobe Photoshop, konfiguracja sprzętowa

• Retusz zdjęć i praktyczne przykłady narzędzi wycinania, filtrów, adjustów

• Własne presety i akcje, które przyspieszają prace, w tym akcje warunkowe

• Typografia, grid, narzędzia kształtów - skuteczne techniki i rozwiązania

• Maskowanie oraz zaawansowane techniki wycinania w Photshop

• Korekcja kolorów i zaawansowane techniki z użyciem trybów mieszania i filtrów

• Optymalizacja materiałów pod kontem wymagań stron www


18 września


Przygotowanie i obróbka materiałów audiowizualnych na strony www

• Omówienie najważniejszych narzędzi

• Rodzaje projektów

• Praktyczna praca z animacją

• Tworzenie własnej gotowych rozwiązań (presetów)

• Prezentacja najużyteczniejszych wtyczek (plug-in’ów)

• Inteligentne sposoby animacji

• Praca z materiałem filmowym i wideo

• Praca z materiałem audio

• Animowanie synchroniczne pod scieżkę dźwiękową

• Renderowanie - dostarczenie gotowej animacji

• Generowania i optymalizowanie materiałów wideo i audio

--------------------------------------------------------------

INFORMACJA O PROJEKCIE:


Projekt Śladami poetów. Ernst Wiechert i K.I. Gałczyński realizowany w ramach programu Grundtviga. Finansowany przez:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” „PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW”

Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.


Koordynatora w Berlinie POLICULTURA - Bogusław Fleck

Koordynatorem w Polsce jest Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa – Polska, Zofia Wojciechowska. Głównym koordynatorem projektu i współautorem i współorganizatorem jest organizacja z Berlina Policultura.  Autorką koncepcji projektu jest Zofia Wojciechowska, Prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci, projekt wpsiera Instytut Hortiterapii.

Informacja o organizatorach : Policultura - To polsko-niemieckie stowarzyszenie o charakterze non profit zarejestrowane jest w Berlinie, działaczami są przede wszystkim osoby należące do środowiska emigracyjnego. Jego działanie skierowane jest zarówno w obszarze regionalnym, ogólnopaństwowym jak i europejskim. Pojęcie ”kultura” rozumiane jest bardzo szeroko i ma na celu przyczynić się do lepszego porozumienia miedzy narodami. Jest stowarzyszeniem nowym skupiającym działaczy społecznych z wieloletnim doświadczeniem i z różnych obszarów działania.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje się : Rozwijaniem tożsamości narodowej, edukacją wielopoziomowa i integracją międzypokoleniowa. Celem jest:  Ochrona dziedzictwa narodowego. Popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i religii, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Współpraca ze środowiskami polonijnymi. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Promocja zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Edukacja na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji nieformalnej i rozwojowej. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju zgodnie z siłami natury i pełnego szacunku do jej zasobów. Prowadzenie działań na rzecz integracji w środowisku lokalnym, w tym aktywnej integracji, integracji międzypokoleniowej. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w małym mieście Mrągowie, i działa na obszarze Warmii i Mazur. Jest to teren kraju, który ze względu na swoje piękne położenie wśród wielkich jezior skierowany jest na aktywność turystyczną w okresie letnim, dbający szczególnie o ochronę środowiska naturalnego z ograniczonym rozwojem przemysłu.

Powiat Mrągowski, w którym jest realizowany projekt odznacza się występowaniem obszarów chronionego krajobrazu Natura 2000, istnieje tu Mazurski Park Krajobrazowy. Społeczność miasta Mrągowa charakteryzuje się słabą dynamiką. Zauważamy więc potrzebę ciągłej edukacji i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu. W mieście i okolicy istnieje spory odsetek ludzi starszych oraz duża liczba osób bezrobotnych - co powoduje, że wszelkie formy zachęcające do działalności adresowane do mieszkańców są niezwykle ważne. Decydujący wpływ na rozwój regionu ma agro- turystyka oraz promocja kultury i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Funkcjonują tu szkoły i placówki oświatowe skupiające dzieci i młodzież mieszkającą w Powiecie Mrągowskim. Stowarzyszenie Zielone Dzieci jest miejscem spotkań wielu pokoleń. Projekt zakłada wytworzenie wśród uczestników nowych umiejętności oraz nabycia wiedzy o niezwykłych mieszkańcach ziemi Mrągowskiej.

Stowarzyszenie Policultura oraz Stowarzyszenie Zielone Dzieci nawiązały kontakt ze sobą na corocznych spotkaniach Międzynarodowego Forum Mediów Polonijnych. Tam powstał pomysł na zrealizowanie projektu, o wspólnym dziedzictwie kulturowym wytworzonym przez dwóch pisarzy (niemieckiego i polskiego) Ernsta Wiecherta i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a którzy mieszkali zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

OPIS: Grupa wolontariuszy z Berlina (6 osób) oraz z Mazur (6 osób) zgodziła się pomagać w pracach badawczych. Wolontariusze z Berlina będą podążać  śladami poetów na terenie Mazur i zbierać materiał informacyjny w postaci zdjęć, wywiadów z mieszkańcami, pisemnych pamiątek związanych z życiem i twórczością poetów, tworzyć dźwiękowy zapis wspólnej historii. To samo będą czynić wolontariusze z Mazur na terenie Berlina. W Berlinie będą szukać miejsc związanych z pobytem pisarzy w tym mieście. Zadaniem wolontariuszy będzie sfotografowanie i opisanie obecnej sytuacji pamiątkowych miejsc i zachowanych pamiątek po pisarzach.

Na podstawie zebranych materiałów pozostali członkowie obu organizacji wraz ze specjalistami (historykami, filologami, grafikami, archiwistami i dziennikarzami) przygotują wystawę , która będzie prezentowana w polsko-niemieckiej księgarni ”Buchbund” w Berlinie oraz Leśniczówce PRANIE – mazurskim muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Polsce.

Efekty programu i prac badawczych zostaną przedstawione na konferencji z udziałem Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta. W planie istnieje również stworzenie filmu dokumentalnego. Podczas prac wolontariackich towarzyszyć będzie seniorom kamera, która rejestrować będzie cały przebieg projektu. Poprzez pryzmat wolontariuszy, nabywaniu przez nich wiedzy, i wzrastającej świadomości, ich komentarzy i zachowań chcemy przekazać informacje o obu pisarzach, ich twórczości oraz zaskakujących postawach życiowych.

Zakres realizacji filmu dokumentalnego uzależniony będzie od funduszy, o które oba stowarzyszenia się ubiegają. Do realizacji projektu zgłosili się seniorzy, którzy znają twórczość jednego z poetów, a w trakcie swojej pracy będą mieli okazję poznać historię i codzienność innego kraju. Projekt ma zwiększyć aktywność seniorów, sprawić, by dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, i pomóc przełamywać bariery międzykulturowe, wzmocnić ich poczucie wartości jako członka społeczeństwa, ma też ubogacić ich kulturowo i być źródłem satysfakcji i samorozwoju.

Wolontariusze będą pracować w obszarze, który ich szczególnie interesuje.
Współpraca z pozostałymi uczestnikami biorącymi udział w przygotowaniu wystawy przyczyni się do poznania nowych ludzi, pozwoli na bliższe kontakty międzyludzkie oraz poznanie ich realiów życia. Szczególne znaczenie ma fakt, że wolontariusze z wielkiego miasta jakim jest Berlin będą mieli okazję  poznać tryb życia, ludzi, środowisko naturalne małego miasteczka i okolic, jego uroki i specyfikę. Natomiast wolontariusze z małego miasta będą mieli okazje przebywać w metropolii, która ma do zaoferowania zgoła zupełnie coś innego.

Obie grupy będą miały kontakt z nowoczesnymi mediami takimi jak Internet, telefony komórkowe z możliwością robienia zdjęć, filmów oraz audio-wywiadów, które będą zastosowane przy realizacji projektu. Krótkie szkolenie w tym zakresie zapewni seniorom aktualizację wiedzy na obowiązującym w obecnym czasie poziomie co sprawi większą pewność siebie w kontakcie z nowymi technologiami.

Idąc śladami obu poetów wolontariusze napotkają dokumenty oraz dokumentacje ich życia w obu językach, co będzie wspaniałą okazją do odświeżenia znajomości obu języków

Ta różnorodność stanowi szczególną wartość poznawcza dla obu grup, poszerzy ich wiedzę o rzeczy zupełnie nowe zarówno z obszaru kultury narodowej jak i środowiska naturalnego- tak bardzo zróżnicowanego.

Zadania wolontariuszy w obu stowarzyszeniach:

Podczas 3-tygodniowego pobytu w obcym kraju wolontariusze będą zbierać informacje o dwóch poetach mieszkających niegdyś na Mazurach i w Berlinie. W tym celu korzystać będą z nowoczesnych środków medialnych takich jak Internet, odwiedzać będą lokalne muzea i biblioteki, przeprowadzać będą ˛ wywiady z mieszkańcami- gromadzić informacje w formie pisemnej, fotograficznej czy audiowizualnej. Jednocześnie razem z organizatorami będą dokumentować swoje działania oraz formułować swoje opinie o wartości edukacyjnej projektu, które zostaną sukcesywnie umieszczane na portalach internetowych, w lokalnych gazetach i radiu.

Pod koniec powstanie jeden dokument przedstawiający przebieg całego projektu wraz z wystawą poświęconą poetom zwieńczającą całość. Ponadto Seniorzy będą mieć możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu korzystając z tego co w tym zakresie oferują oba miejsca. W Berlinie będzie to szeroka oferta kulturalna - muzea, koncerty muzyczne, wystawy oraz spacery po mieście jak i berlińskich lasach czy okolicznych trasach spacerowych w pobliżu jezior. Mazury z kolei proponują przepiękne środowisko naturalne, ogromne przestrzenie wodne, sporty wodne, czyste powietrze, zdrowe odżywianie, lokalne festiwale muzyczne. Projekt tworzenia wystawy z założenia jest działaniem non profit w konsekwencji czego praca wolontariuszy będzie miała ten sam charakter. Udział wolontariuszy w filmie dokumentalnym odbędzie się za ich zgoda i konsekwentnie nieodpłatnie.

Oczekujemy również inicjatywy ze strony gości, naszych partnerów wspólnie z nami realizujących zadania, czekamy  na ich propozycje spędzenia wspólnego czasu z naszymi wolontariuszami i zapraszamy do współpracy przy opracowaniu efektów projektu.

Z serdecznym pozdrowieniem koordynator - Zofia Wojciechowska