Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach biegowych pn "Wiosenna 6".

Regulamin zawodów:

1. Nazwa zawodów - „Wiosenna 6”

2. Cele imprezy

Popularyzacja biegania jako najłatwiejszej formy ruchu.
Promowanie aktywnego trybu życia.
Promocja miasta i regionu.

3. Główny organizator

Zespół projektowy w olimpiadzie „Zwolnieni z teorii” w składzie:

Hubert Jaskólski
Joanna Pośpiech
Sylwia Skwira
Agnieszka Zbierska
Marcelina Szulborska
MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

4. Partnerzy

Klub Biegacza Mrągowo
Urząd Miasta w Mrągowie
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

5. Termin i miejsce

21 marca 2015r. (sobota), Promenada nad jeziorem Czos w Mrągowie, obok Gościńca Molo.

Godzina rozpoczęcia 12:00

Weryfikacja zawodników będzie trwała od godz. 11:30 do godz. 13:40. Start biegu głównego na 6 km odbędzie się o godzinie 14:00

6. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli bez ograniczeń wiekowych:

Dzieci do lat 8 bieg krasnali - dystans 100m.
Dzieci do lat 12 bieg dzieci - dystans 500m.
Dzieci do lat 15 bieg młodzieżowy - dystans 1000m.
Bieg główny dystans 6 km.

Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów do udziału w biegu.

Limit startujących w biegu głównym to 100 osób.

Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnego w biurze zawodów. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).

W ramach pakietu każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

numer startowy wraz z agrafkami,
wodę w bufecie ustawionym przy punkcie start/meta,

Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują pamiątkowy, oryginalny medal na mecie.

Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 
7. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów dla wszystkich biegów w tym biegów dla dzieci będą przyjmowane przez Internet na stronie: www.msis.pl

Zarówno uczestnictwo w biegu głównym jaki i pozostałych biegach jest darmowe.

Klasyfikacje

1. Bieg główny na 6 km:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

8. Nagrody

W klasyfikacji generalnej biegu głównego na 6 km za pierwsze 6 miejsc wśród kobiet i mężczyzn – puchar.

Wśród uczestników biegu głównego nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale.

9. Program zawodów

1. 11:30-13:40
   
Zgłoszenia i weryfikacja zawodników biegu głównego

2. 12:00-12:15
   
Bieg krasnali na 100 m

3. 12:30-12:45
   
Bieg dzieci na 500 m

4. 13:00-13:30
   
Bieg młodzieżowy na 1000 m

5. 14:00-15:00
   
Bieg główny

6. 15:00
   
Zakończenie zawodów

10. Trasa

Trasa Biegu Głównego będzie przebiegać promenadą miasta Mrągowo nad jeziorem Czos. Start i meta będą zlokalizowane na alejkach Skweru Jana Pawła II obok molo. Biegacze pobiegną promenadą w kierunku Amfiteatru. Po 3 km obok „Źródełka Miłości” nastąpi nawrót. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr. Nawierzchnia: 83% kostka polbrukowa, 17% utwardzona ścieżka leśna. Na trasie będzie odbywał się ograniczony ruch pieszy. Prosimy uczestników biegu o ostrożność i stosowanie się do zaleceń wolontariuszy i służb obsługi biegu, oraz do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Trasy biegów dzieci będą zlokalizowane na promenadzie. Miejsce startu będzie wspólne dla wszystkich biegów. Meta biegu krasnali będzie po 100 m od mety w kierunku Amfiteatru. Nawrót biegu dzieci i biegu młodzieżowego będzie odpowiednio po 250 i 500 m.

Trasy nie posiadają atestu PZLA

11. Postanowienia końcowe

Wszystkich uczestników WIOSENNEJ 6 obowiązuje niniejszy regulamin.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

Organizator zapewnia 100 medali.

Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych – www.msis.pl oraz Klubu Biegacza Mrągowo – www.mragowobiega.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet Organizacyjny.

REGULAMIN