w dniu 10 lipca 2013 r. Komisja Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdziła tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw autorskich i pokrewnych.
 
Z tego powodu powołane zostało Konsorcjum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Ma ono na celu koordynację wszystkich środowisk związanych z turystyką odnośnie ustalenia godziwych i realnych poziomów opłat ponoszonych z tytułu wynagrodzeń za odtwarzanie utworów muzycznych i innych w różnorodnych lokalach i obiektach, np. hotelach, pensjonatach.
 
Według Konsorcjum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego ustalone stawki są rażąco niesprawiedliwe i z chwilą wejścia w życie tabel stwarzają realną groźbę zwiększenia po wielokroć, w sposób nieuzasadniony, wręcz rabunkowy, obciążeń obiektów z tego tytułu.
 
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zablokowała uprawomocnienie i wejście w życie powyższego przepisu poprzez złożenie do Sądu Rejonowego w Poznaniu wniosku o unieważnienie zatwierdzonych przez Ministra Kultury, bez udziału branży, tabel.
 
Skuteczność działania Konsorcjum przed sądem gospodarczym w Poznaniu będzie tym większa im więcej podmiotów z branży i pokrewnych w całym kraju będzie przez to Konsorcjum reprezentowane. Aktualnie jest to ok. 45 tys. łóżek i kilkaset podmiotów. Może być dużo więcej.
 
Skuteczność Konsorcjum zależna jest także od wielkości środków finansowych, jakie zostaną przeznaczone na ten cel, w tym na obsługę prawną, opracowanie raportów badawczych, specjalistycznych  ekspertyz i opinii, czy koszty administracyjne. Z tego względu niezbędne jest prowadzenie działań prowadzących do ich pozyskiwania. Uzgodniono w ramach Konsorcjum, że jednorazowa składka na jego rzecz ze strony wstępującego wyniesie 5 zł za 1 pokój, niemniej na Walnym Zgromadzeniu PIT doprecyzowano, iż składka w Izbie nie powinna być mniejsza niż 100 zł.
 
Stąd apel o czynne, solidarne  wsparcie działań Konsorcjum ze strony firm, stowarzyszeń i organizacji wchodzących w skład Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej poprzez zawarcie stosownych umów z Konsorcjum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Zobacz załącznik -
Pismo Jerzego Banata  (plik pdf)