Pierwszy raz w Mrągowie zostanie rozegrany wyścig w formule XCM. Po udanym organizacyjnie wyścigu w Bike Park Poręby postanowiliśmy zorganizować maraton po Ziemi Mrągowskiej. Biuro zawodów i całe miasteczko ulokujemy w EkoMarinie przy ulicy Jaszczurcza Góra. Tu zawodnicy wystartują w trudnym, jak na Mazury, wyścigu,którego trasa prowadzić będzie po największych górkach pomiędzy jeziorem Czos i jeziorem Juksty. Odwiedzimy Górę Czterech Wiatrów, Bike Park Poręby, Miejski Las, Czerwonki, Tymnikowo. Trasa bardzo urozmaicona z dużą ilością podjazdów na pewno na długo zapadnie w pamięci zawodników.

18 października 2015 (niedziela), godz. 10:30

Ekomarina w Mrągowie


Regulamin Wyścigu o "Niedźwiedzią Łapę"

Wyścig o "Niedźwiedzią Łapę" jest imprezą niekomercyjną, organizowaną przez Stowarzyszenie „Luz Grupa”.

1. Cele.

Wyścig realizuje następujące cele:
- Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
- Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych
- Wyłonienie najlepszych zawodników w rowerowym wyścigu w formule XCM
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
- Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim.
- Promowanie marki Sport Zmienia Mrągowo

2. Organizator

Stowarzyszenie „Luz Grupa” 11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A, mail: luzgrupa@op.pl, tel. 606-465-364 Arkadiusz Cała

3. Warunki uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Wyścigu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
- Zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
- Opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem.
- Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
• startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
• zapoznał się i akceptuje regulamin Wyścigu o "Niedźwiedzią Łapę" ,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu,
• jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
- Uczestnik jest zobowiązany do:
• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
• kulturalnego zachowywania się
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
- Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.
- Zawodnik ma obowiązek jechać z jednym numerem startowym (z przodu na kierownicy ). Numer musi być dobrze widoczny. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numer startowy nie może być modyfikowany.

4. Biuro zawodów

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 18.10.2015 od godziny 8.00 w miasteczku wyścigowym usytuowanym na terenie Eko Mariny przy ulicy Jaszczurcza-Góra w Mrągowie. Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godzinach od 08.00 do 9.30.

5. Opłaty startowe

* 45 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Maraton i Półmaraton
* 35 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Maraton i Półmaraton (wcześniejsza rejestracja on-line)
* 30 złotych – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie "Ćwiartka"
* 10 złotych – normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie "Mini"

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

6. Program zawodów.

Wyścig przeprowadzony jest według następującego programu ramowego:

- godz. 8.00 – 09.45 zapisy w Biurze Zawodów
- godz. 10.20 – ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu Maraton
- godz. 10.30 – start zawodników dystansu Maraton
- godz. 10.35 - ustawianie zawodników w sektorach startowych dystansu Półmaraton i "Ćwiartka"
- godz. 10.45 – start zawodników dystansu Półmaraton i "Ćwiartka"
- godz. 14.00 – dekoracja zwycięzców dystansu Półmaraton i "Ćwiartka"
- godz. 15.00 – dekoracja zwycięzców dystansu Maraton
- godz. 15.30 – losowanie nagród wśród wszystkich zawodników
- godz. 16.00 – zakończenie zawodów

7. Dystanse.
- Maraton 60km ( 4 rundy)
- Półmaraton ( 2 rundy)
- Ćwiartka ( 1 runda)

8. Sposób przeprowadzenia

- Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, wyścig pościgowy, itd.) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
- Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
- Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu
- Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
- Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
- Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
- Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
- Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.
- Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

9. Zasady Fair-Play.

- Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
- Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
- zabezpieczenie medyczne
- prawo do korzystania z bufetów na trasie
- bufet regeneracyjny na mecie
- możliwość umycia roweru

11. Nagrody.

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

12. Kategorie wiekowe.

* Elita – zawodnicy z licencją PZKoL
* Junior Młodszy (do 15 lat)
* Junior Starszy (16 – 18 lat)
* CykloSport (19 – 29 lat)
* Masters M30 (30-39 lat)
* Masters M40 (40-49 lat)
* Masters M50 (50-59 lat)
* Masters M60 (60-69 lat)
* Kobiety - Open
* Pracownicy Lasów Państwowych - Open

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

13. Ruch drogowy

- Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie.
- Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
- Dyskwalifikacja.
Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

15. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

16. Protesty.

Protesty można składać w dniu zawodów do obsługi pomiaru czasu. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

17. Informacje dodatkowe.

- Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
- Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
- W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wyścigu o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.
- Adres najbliższego szpitala : Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie Wolności 12

18. Postanowienia końcowe.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).
- O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.Stowarzyszenie „Luz Grupa”