Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!

 

Świadczysz usługi noclegowe turystom? Jeżeli tak, to pamiętaj by zarejestrować swój obiekt w specjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo. Nie zapomnij również o pobraniu opłaty miejscowej, dzięki której nasze miasto może się rozwijać!

 

Jak zarejestrować obiekt?

1. Pobierz wniosek o dokonanie wpisu. 

√ druk dostępny na stronie: 

www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy  

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24.

 

2. Złóż wniosek w Urzędzie. 

√ osobiście - w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24.

√ listownie - adres: Urząd Miejski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo 

√ elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej epuap.gov.pl: ummragowo/SkrytkaESP

 

3. Pobierz potwierdzenie: 

√ jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej i dołącz do wniosku.

 

Ile to kosztuje?

1. Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

2. Zaświadczenie o dokonanym wpisie: 17,00 zł.

 

Jak wpłacać?

√ w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie II piętro pok. 56 w godzinach 8:00-14:00 

√ przelewem na rachunek bankowy 

√ dane do przelewu: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, 

√ nr rachunku bankowego: PKO BP O/Mrągowo, 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

Jesteś już zarejestrowany ale zmieniły się Twoje dane? Zgłoś zmiany w rejestrze już dziś! 

 

Jak zgłosić zmiany?

√ Skorzystaj z formularza „zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie”. Druk dostępny na stronie: www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24.

 

Kiedy zgłaszać zmiany?

√ po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii, 

√ przy zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 

√ przy zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby pokoi, 

√ przy zmianie danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, strony internetowej

√ inne zmiany – masz wątpliwości – zadzwoń!

 

 

Nie prowadzisz już działalności? 

 

Zgłoś zakończenie świadczenia usług! Wykreśl swój obiekt z ewidencji!

 

Kiedy zgłosić zakończenie świadczenia usług?

Każdorazowo, gdy przedsiębiorca nie prowadzi już usług, ma obowiązek zgłoszenia tego do ewidencji. 

 

Jak zgłosić zakończenie świadczenia usług?

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich”

√ druk dostępny na stronie 

www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 

√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24

 
Dodatkowe informacje na temat wpisów do ewidencji można uzyskać pod numerem telefonu 721 620 555 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATA MIEJSCOWA KROK PO KROKU

Czym jest opłata miejscowa?

To lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
 
Kto ustanawia opłatę miejscową?
Opłatę miejscową regulują przepisy miejscowe. Na obszarze miasta Mrągowa została wprowadzona Uchwałą Nr XLIV/1/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.
 
Jaka stawka obowiązuje w Mrągowie?
W 2022 roku wysokość opłaty miejscowej wynosi 2,50 zł dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
Co należy zrobić aby pobierać opłatę miejscową?
Nosząc się z zamiarem przyjmowania turystów, należy zaopatrzyć się w kwitariusz do pobierania opłaty miejscowej, który pobrać można w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (p. I pok. 56 – KASA). 
√ Nie dotyczy to podmiotów dysponujących wewnętrznym informatycznym systemem umożliwiającym rejestrację i pobór opłaty miejscowej.
 
Jak rozliczać opłatę miejscową?
Pobrane kwoty opłaty miejscowej należy przekazać do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 
√ Z tytułu pobranych opłat przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. 
 
Jak dokonać wpłaty?
1. Osobiście: w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku.
2. Przelewem: na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.
 
Dodatkowe informacje na temat opłaty miejscowej można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 33 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 
Słowniczek:
usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;
turysta - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. (art. 3 ust 1 pkt 8, 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).