Warmi.07.122.1697

ROZPORZĄDZENIE Nr 23
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Jeziora Sorkwickie".
(Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2007 r.)

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Jeziora Sorkwickie" położony w gminach Sorkwity, Biskupiec, Mrągowo i Piecki o powierzchni 4460 ha obejmuje górną część dorzecza Krutyni z jeziorami: Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Pierwój i Piłakno otoczoną terenami leśnymi i otwartymi.

2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów polodowcowych o zróżnicowanej rzeźbie i o szczególnych wartościach kulturowych.

§ 3. 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:
    1)    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
    2)    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
    3)    uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
    4)    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
    5)    likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
    6)    wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
    7)    zmiany sposobu użytkowania ziemi;
    8)    wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
    9)    umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
    10)    umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
    1)    prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
    2)    realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
    3)    zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
    4)    likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, poz. 17), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Jeziora Sorkwickie".