Zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Rzeka Babant i jezioro Białe” powstał w trosce o zachowanie naturalnego krajobrazu oraz w celu ochrony zlewni rzeki Krutyni, a także jezior: Babant Wielki i Mały, Tejsowo, Krawno, Krawienko i rzek Babanckiej i Krawieńskiej Strugi.

Zespół znajduje się na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (Puszcza Piska) i zajmuje powierzchnię 3517,36 ha.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy został ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm. - Maz. Nr 2, póz. 20). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Dźwierzuty i Piecki) i zajmuje łącznie powierzchnię 11 615 ha. Na terenie zespołu na uwagę zasługuje położone poza terenem gminy Biskupiec głębokie (65 m) Jezioro Babięty Wielkie z najbogatszą w Polsce kolonią reliktowego skorupiaka Pallasea guadrispinosa oraz o naturalnym korycie rzeka Babant. Przy wschodnim brzegu jeziora Białego znajduje się duże zlotowisko żurawi i gęsi zbożowej, a w rejonie płytkiego jeziora Stromek gnieździ się perkoz rdzawoszyi.

Rzeka w swoim biegu pokonuje przepiękny szlak z ogromną ilością zaułków, zakamarków, meandrów i zakręcików. Przebiega przez piękne tereny. Wytrwali i ciekawi przygody mają do spenetrowania przyległe strużki i mokradła. Bogactwo zwierzyny, roślinności i pięknych pejzaży zapewnione. A i o dorodnego miętusa tu nietrudno. Głebokość rzeki uzależniona od ogólnego stanu wód w jeziorach. Posiada liczne mielizny, ale też doły i dołki. Nurt dość wartki, ale miejscami leniwy. Różna szerokość w zależności od miejsca. Liczne powalone drzewa są zasługą bobrów i dziewiczości terenu. Woda bardzo czysta, przejrzystość do samego dna.

Warmi.07.122.1700

ROZPORZĄDZENIE Nr 26
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeka Babant i Jezioro Białe".
(Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2007 r.)

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Rzeka Babant i Jezioro Białe" położony w gminach Piecki, Sorkwity, Dźwierzuty, Świętajno i Biskupiec o powierzchni 12458 ha obejmuje środkową część dorzecza Krutyni w tym zlewnię rzeki Babant wraz z jeziorami: Białe, Gant, Tejsowo, Krawno, Krawienko, Kały, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Słupek, Miętkie i Stromek.
2. Granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów polodowcowych o zróżnicowanej rzeźbie i o szczególnych wartościach kulturowych.

§ 3. 1. Na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w § 1, zabrania się:
    1)    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
    2)    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
    3)    uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
    4)    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
    5)    likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
    6)    wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
    7)    zmiany sposobu użytkowania ziemi;
    8)    wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
    9)    umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
    10)    umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
    1)    prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
    2)    realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
    3)    zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
    4)    likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5.  Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7.  Traci moc rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie uznania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, poz. 20), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeka Babant i Jezioro Białe".